Česta pitanja

  1. Gdje se može zbrinuti Električni i elektronički otpad?
  2. Gdje se mogu odložiti posebne vrste otpada kao što su otpadna ulja, baterije, stari lijekovi…?
  3. Gdje se može odložiti glomazni otpad?

Gdje se može zbrinuti Električni i elektronički otpad?

U električni i elektronički otpad (EE otpad) spadaju svi uređaj i koji za svoj rad koriste električnu energiju, uključujući sve sklopove i dijelove, a iz nekog razloga nam više ne trebaju.

Prema klasifikaciju EE otpad spada u opasni otpad jer sadrži tvari kao što su živa, kadmij, olovo, barij, heksavalentni krom, koje su potencijalno opasne za zdravlje ljudi i okoliš.

Kako EE otpad ne bi ugrožavao okoliš, može se reciklirati pri čemu se iskoriste brojne korisne sirovine koje se nalaze u uređajima.

EE uređaji i oprema se označava oznakom odvojeno sakupljanja EE otpada:
ee-otpad-1
EE otpad se može ostaviti na privremenom reciklažnom dvorištu na Zagonu u poseban spremnik koji je označen za prikupljanje EE otpada.

Pozivom na besplatni kontakt Nacionalnog koncesionara za sakupljanje EE otpada 0800 444 110 možete naručiti besplatni odvoz i zbrinjavanje otpadnih električnih i elektroničkih uređaja.

Osim navedenih opcija EE otpad se može predati kod prodavatelja EE opreme koji na vidljivom mjestu ima naznačenu naljepnicu:
ee-otpad

Gdje se mogu odložiti posebne vrste otpada kao što su otpadna ulja, baterije, stari lijekovi…?

Baterije ili akumulatori se mogu odložiti na privremenom reciklažnom dvorištu na Zagonu na predviđeno mjesto. Također baterije se mogu odložiti u označene namjenske spremnike koji se mogu postavljeni u nekim prodajnim mjestima na području Grada Makarske.

Stari lijekovi, kreme, gelovi, sirupi se mogu odložiti u najbližoj ljekarni, ambulanti ili domu zdravlja u specijalizirane i posebno označene spremnike. Prije odlaganja starih lijekova obavezno pročitajte upute za odlaganje starih lijekova koje su izložene na vidljivom mjestu ili zatražite pomoć od osoblja.

Oštre predmeti koji su bili u kontaktu s pacijentom ili infektivinim materijalom zabranjeno je odlagati u komunalni otpada ili puštati u odvode. Ti se predmeti mogu se donijeti u dom zdravlja ili ambulantu gdje će se pravilno zbrinuti.

Otpadne gume se mogu predati vulkanizeru prilikom zamjene guma ili ovlaštenom sakupljaču.

Gdje se može odložiti glomazni otpad?

Glomazni otpad je otpad je otpad iz kućanstva koji se zbog svojih dimenzija ne mogu odložiti u posude ili vreće. U glomazni otpad ne spada EE otpad, građevinski materijal, auto gume i otpad iz vrta. Odvoz glomaznog otada može se naručiti pozivom na broj 098/214-791 ili osobno donijeti na privremeno reciklažno dvorište na Zagonu.