Odluka o izboru kandidata za radno mjesto “Rukovoditelj/ica općih, kadrovskih i javnih poslova”

Na temelju raspisanog Natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, na radnom mjestu: Rukovoditelj općih, pravnih i kadrovskih poslova, a u svezi s odredbama Zakona o radu (NN br. 93/14), čl. 10 i 11, Član uprave-direktor, donio je dana 05. siječnja 2017. godine, sljedeću

O D L U K U

o   i z b o r u   k a n d i d a t a

  1. Ana Beus, Vukovarska 49, Makarska, OIB-02565183301, bira se i utvrđuje kao kandidat za sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu: Rukovoditelj općih, pravnih i kadrovskih poslova, na neodređeno vrijeme.

  1. Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči i internet stranici Makarskog komunalca d.o.o.

Obrazloženje

Na temelju raspisanog Natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, na radnom mjestu: Rukovoditelj općih, pravnih i kadrovskih poslova, između dva prijevljena kandidata (kandidatkinje) i to: Ane Beus iz Makarska, OIB- 02565183301 i Marte Mitar iz Makarske, OIB- 07746894624, koje obje udovoljavaju uvjetima Natječaja, izabrana je kandidatkinja Ana Beus.

O vremenu sklapanja ugovora kandidatkinja će biti obavještena pisanim putem.

Svakako provjerite

bigbelly_kante060718_001

Pametni spremnici za otpad na rivi!

Makarski komunalac d.o.o. je kupio 4 dupla Bigbelly spremnika i u suradnji s Gradom Makarskom ...