Vodič kroz razdvajanje – odvojiti je lako, ako znaš kako

Na zelenim otocima na području grada Makarske za sada možete pronaći spremnike za odlaganje papira, plastike i miješanog otpada, a na privremenom reciklažnom dvorištu na Zagonu građanima su dostupni svi navedeni spremnici!

 SPREMNIK ZA PAPIR

kanta6DA – novine, papir, prospekti, vrećice od papira,kartonska i papirnata ambalaža
NE – tetrapak ambalaža, zauljeni papir, plastificirani papir, metalizirani papir fotografije

SPREMNIK ZA STAKLO

SPREMNIK ZA STAKLO

DA – boce i staklenke bez zatvarača i čepova
NE – automobilsko staklo, medicinsko staklo, žarulje, ambalaže jakih kemikalija, kristal, ogledala

SPREMNIK ZA PLASTIKU

SPREMNIK ZA PLASTIKU

DA – vrećice, plastične boce, plastični tanjuri i čaše, sva plastična ambalaža
NE – ambalaže jakih kemikalija i zapaljivih tvari, ambalaža boja i lakova

SPREMNIK ZA METAL

SPREMNIK ZA METAL

DA – prazne metalne limenke od pića, prazne konzerve od hrane, drugi manji metalni predmeti, folije
NE – cjevovodna armatura, kante od boja i lakova, limenke razrjeđivača, limenke pod tlakom

SPREMNIK ZA EE OTPAD

SPREMNIK ZA EE OTPADsva otpadna električna i elektronička oprema uključujući sklopovne i sastavne dijelove

SPREMNIK ZA BATERIJE

SPREMNIK ZA BATERIJEobične baterije, baterije mobilnih telefona, baterije koje se pune

GLOMAZNI OTPAD

GLOMAZNI OTPADotpad iz kućanstva koji se zbog volumena ne mogu odložiti u vreće ili kante.Tu ne spada EE otpad, građevinski materijal, auto gume i otpad iz vrta

 

 

GLOMAZNI OTPAD

Stanovnici grada Makarske mogu naručiti besplatni odvoz glomaznog otpada s kućne adrese svaki dan od ponedjeljka do subote u vremenu od 7:00 do 10:00 sati na mob: 098/214-791 ili pozivom na telefonski broj 695-010 od 7:00-15:00 od ponedjeljka do petka.

 

ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI OTPAD

U električni i elektronički otpad (EE otpad) spadaju svi uređaj i koji za svoj rad koriste električnu energiju, uključujući sve sklopove i dijelove, a iz nekog razloga nam više ne trebaju.

Prema klasifikaciju EE otpad spada u opasni otpad jer sadrži tvari kao što su živa, kadmij, olovo, barij, heksavalentni krom, koje su potencijalno opasne za zdravlje ljudi i okoliš.

Kako EE otpad ne bi ugrožavao okoliš, može se reciklirati pri čemu se iskoriste brojne korisne sirovine koje se nalaze u uređajima.

EE uređaji i oprema se označava oznakom odvojeno sakupljanja EE otpada:

Stanovnici grada Makarske EE otpad mogu ostaviti na privremenom reciklažnom dvorištu na Zagonu u poseban spremnik koji je označen za prikupljanje EE otpada.

Pozivom na besplatni kontakt Nacionalnog koncesionara za sakupljanje EE otpada 0800 444 110 možete naručiti besplatni odvoz i zbrinjavanje otpadnih električnih i elektroničkih uređaja sa kućne adrese.

Osim navedenih opcija EE otpad se može predati kod prodavatelja EE opreme koji na vidljivom mjestu ima naznačenu naljepnicu:

ee-otpad

GRAĐEVNI OTPAD S AZBESTOM

Popis skupljaca gradevinskog otpada koji sadrzi azbest.pdf

 

OTPADNA MOTORNA VOZILA

Sakupljač je pravna ili fizička osoba-obrtnik koja sukladno Zakonu ima dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpadnih vozila.

Sakupljač je obvezan od posjednika preuzeti otpadno vozilo te dijelove i materijale nastale održavanjem vozila.

Sakupljač je obvezan sva sakupljena otpadna vozila te dijelove i materijale vozila, u stanju u kojem su preuzeta od posjednika, predati obrađivaču uz prateći list sukladno posebnom propisu. Popis sakupljaca otpadnih vozila.pdf

 

BATERIJE I AKUMULATORI

Baterije ili akumulatori se mogu odložiti na privremenom reciklažnom dvorištu na Zagonu na predviđeno mjesto. Također baterije se mogu odložiti u označene namjenske spremnike koji se mogu postavljeni u nekim prodajnim mjestima na području Grada Makarske.

Sakupljači otpadnih baterija i akumulatora na rzini RH

http://www.fzoeu.hr/docs/sakupljaci_otpadnih_prijenosnih_baterija_i_akumulatora_v1.pdf

 

MEDICINSKI OTPAD

Stari lijekovi, kreme, gelovi, sirupi se mogu odložiti u najbližoj ljekarni, ambulanti ili domu zdravlja u specijalizirane i posebno označene spremnike. Prije odlaganja starih lijekova obavezno pročitajte upute za odlaganje starih lijekova koje su izložene na vidljivom mjestu ili zatražite pomoć od osoblja.

Oštre predmeti koji su bili u kontaktu s pacijentom ili infektivinim materijalom zabranjeno je odlagati u komunalni otpada ili puštati u odvode. Ti se predmeti mogu se donijeti u dom zdravlja ili ambulantu gdje će se pravilno zbrinuti.

 

OSTALE POSEBNE KATEGORIJE OTPADA

http://www.fzoeu.hr/hr/gospodarenje_otpadom/posebne_kategorije_otpada/ostale_posebne_kategorije_otpada/

 

Svakako provjerite

Citylight_1_

Nastavlja se provedba izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom “Skupi, složi, savjesno odloži!”

Predmetni projekt izobrazno-informativne kampanje „Skupi složi savjesno odloži”, predlaže se sa svrhom rješavanja ključnog problema ...