Povjerenik za informiranje

U skladu s Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Temeljem članak 13. stavku 1. točka 12., Makarski komunalac d.o.o. obavještava korisnike o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj upotrebi informacija.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruju se podnošenjem zahtjeva Makarskom komunalcu d.o.o.:

 • pisanim putem na adresu

Makarski komunalac d.o.o.

Trg Tina Ujevića 1

21 300 Makarska

021/695-010

 

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka 7:00 – 15:00 sati

 

Prema članku 18. Zakona o pravu na pristup informacija, Zahtjev za pristup informaciji mora sadržavati slijedeće:

 

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva ili naziv pravne osobe i njezino sjedište

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 

Makarski komunalac d.o.o. ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova (NN 12/14)

 

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna


Ovdje možete preuzeti:

Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.godinu

Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu.pdf

Godisnje_izvjesce-Povjerenik za informiranje 2018.godina

Godisnje izvjesce-Povjerenik za informiranje 2017.csv

Godisnje izvjesce-Povjerenik za informiranje 2017.pdf

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Godišnje izvješće – 2015 – povjerenik za informiranje
Kriterij za određivanje naknade
Obrazac Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zakon o pravu na pristup informacijama